Lawyer

Alice Huynh

Professional Experience

Summary

Prior to joining Davison Law Group in 2019, Alice practiced at a boutique firm that specialized in providing legal services for individuals and businesses involved in the medical and non-medical cannabis industry. Alice is fluent in Vietnamese and enjoys working with Vietnamese clients to assist them with their legal matters.

Practice Areas and Experience

Alice primarily practices in civil and family litigation, but also the intersecting areas of the law in relation to civil and family litigation. This includes representing clients with employment and contractual disputes, and solicitor’s work, such as drafting wills and contracts, reviewing contracts and leases, drafting separation and cohabitation agreements, and assisting clients with various applications. Alice has represented clients in both the Provincial Court and the BC Supreme Court. She has also negotiated a number of settlements on behalf of clients through settlement conferences, mediation, and ongoing correspondence with the opposing party.

Alice prides herself in building a strong rapport and level of trust with her clients that allows them to reach the root of the issue, while creating a solution that is tailored towards their individual needs and concerns. In building those positive relationships with clients, Alice strives to make herself accessible and approachable to clients.

Community Involvement

Alice is an active member of the legal community and often connects with other members of the Canadian Bar, who are practicing in different and varied areas of law.

Alice has volunteered for Access Pro Bono, the Federation of Asian Canadian Lawyers and 7 cups of Tea. Alice has also volunteered with Pro Bono Students of Canada to provide legal information to survivors of sexual assault, drafted research papers to assist the University of Victoria’s Access to Justice Centre for Excellence, participated in a Business Law Clinic which provides assistance to clients within the community with issues related to starting a business, and provided family law services and preparation of wills for women with low-income at Rise Women’s Legal Centre.

Education and Certifications

Alice graduated from Simon Fraser University with a BA in English and Criminology, while receiving placements on the Dean’s Honour Roll for a number of semesters. She then received her Juris Doctor from the University of Victoria in 2017. Alice was called to the bar in British Columbia in 2018.

 

 tóm lược

Trước khi gia nhập Davison Law Group vào năm 2019, Alice đã làm việc tại một công ty cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý cho các cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp cần sa có y tế và không y tế. Alice thông thạo tiếng Việt mong muốn làm việc với khách hàng gốc Việt để hỗ trợ họ trong các vấn đề pháp lý.

khu vực thực hành và kinh nghiệm

Alice chủ yếu thực hành trong tố tụng dân sự và gia đình, nhưng cũng là lĩnh vực giao nhau của pháp luật liên quan đến kiện tụng dân sự và gia đình. Điều này bao gồm đại diện cho khách hàng có tranh chấp về việc làm và hợp đồng, như soạn thảo di chúc, xem xét hợp đồng cho thuê, soạn thảo các thỏa thuận sống chung và ly dị và hỗ trợ khách hàng với các ứng dụng khác nhau. Alice đã đại diện cho khách hàng ở cả Tòa án tỉnh và Tòa án tối cao BC. Cô cũng đã thay mặt khách hàng thương lượng thông qua các hội nghị dàn xếp, hòa giải và trao đổi liện tục với bên đối lập.

Alice tao mối quan hệ tốt, gần guĩ, chia sẽ và sự tin cậy của khách hàng để giai quyết tốt càc vấn đề, để tạo ra một giải pháp phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng. Trong việc xây dựng những mối quan hệ tích cực với khách hàng, Alice cố gắng làm cho bản thân có thể tiếp cận và tiếp cận được với khách hàng.

sự tham gia của cộng đồng

Alice là một thành viên tích cực của cộng đồng pháp lý và thường kết nối với các thành viên khác của Luật sư Canada, những người đang hành nghề trong các lĩnh vực khác nhau và đa dạng của pháp luật.

Alice đã làm tình nguyện cho Access Pro Bono, Liên đoàn luật sư Canada châu Á và 7 tách trà. Alice cũng làm tình nguyện chung với các sinh viên Pro Bono của Canada cung cấp thông tin pháp lý cho những nạn nhận bị tấn công tình dục, soạn thảo các tài liệu nghiên cứu để hỗ trợ Trung tâm Tư pháp Đại học Victoria, truy cập hoàn hảo vào trung tâm công lý, tham gia vào doanh nghiệp Luật, để hỗ trợ khách hàng trong cộng đồng với các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, và cung cấp các dịch vụ luật gia đình và giấy tờ di chúc cho những phụ nữ có thu nhập thấp tại Trung tâm pháp lý Rise Women’s.

giáo dục và chứng chỉ

Alice tốt nghiệp Đại học Simon Fraser với bằng Cử nhân Tiếng Anh và Tội phạm học, đồng thời được chủ nhiệm khoa chọn là một trong những học sinh xuất sắc trong nhiều học kỳ. Sau đó Alice được cấp bằng Luật Đại học Victoria vào năm 2017. Alice nhận được bằng cử nhân Luật tại British Columbia vào năm 2018.